Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polus Sp. z o.o. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Wasza przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Kredyt technologiczny

31.12.2012 Zarząd firmy Polus podpisał w Warszawie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego UMOWĘ O DOFINANSOWANIE, nr POIG.04.03.00-00-886/11-00, w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny, osi priorytetowej 4, Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Podpisana umowa przewiduje udzielenie firmie Polus przez Instytucję Wdrażającą dofinansowania na realizacje Projektu ,,Nowa technologia kalorymetryczna izoperiboliczna plus - w znacząco ulepszonym urządzeniu" ze środków przekazanych na rachunek FKT w ramach PO IG. Dofinansowanie zrealizowane ma być, z obwarowaniami wg umowy, w formie premii technologicznej będącej refundacją poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na realizację Projektu, przy czym 15 % kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej oraz 85 % kwoty dofinansowania w formie płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może przekroczyć 70%.